Contactproblemen: autismeverwante stoornissen
(PDD-NOS, syndroom van Asperger)


Als u merkt dat uw kind problemen heeft in de communicatie met anderen en met het inleven in anderen dan kan KaJo onderzoek doen in samenwerking met u, het kind en de leerkracht. Het is mogelijk dat uw kind een contactstoornis zoals PDD-NOS of het syndroom van Asperger heeft.

KaJo geeft adviezen voor thuis, school en voor eventueel verder onderzoek.

Voorbeeld: Jeroen
Jeroen is een wat wereldvreemde jongen.
Als kleuter zat hij wiegend in een hoekje.
Hij begon laat te praten en maakte zijn eigen woorden.
De echte problemen ontstonden toen Jeroen naar school moest.
Hij bleek zich nauwelijks te kunnen aanpassen aan de groep
en weinig begrip te hebben van wat er in anderen omging.
Hij ontwikkelde driftbuien waar duidelijk veel angst achter zat.


Kinderen met contactproblemen hebben moeite met het leggen en onderhouden van contacten met anderen. Een contactstoornis is PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified). Met PDD-NOS wordt een restcategorie aangeduid die kenmerken heeft van autisme, maar niet genoeg om zo te worden genoemd. Pervasief betekent ‘doordringen’. Dit wil zeggen dat we bij pervasieve stoornissen te maken hebben met problemen die doordringen in verschillende ontwikkelingsgebieden van een kind. De taal- en de motorische ontwikkeling verlopen vaak op een andere en tragere manier. Deze kinderen reageren heftiger op interne en externe prikkels. Ook hebben zij moeite om het eigen gedrag in sociale situaties goed te besturen. Bij kinderen met PDD-NOS ontwikkelt het sociale begrip en de sociale intuïtie zich zeer moeizaam. Dat maakt hen vaak onzeker en angstig. Ter voorkoming van deze angst houden zij zich graag vast aan bekende regels en patronen; ze hebben moeite met veranderingen. In hun interesses kunnen ze zelfs star en dwangmatig zijn. De problemen uiten zich bij een kind met contactproblemen verschillend per leeftijd. De problemen worden groter naarmate het kind meer in de buitenwereld gaat functioneren.
Een andere contactstoornis is het syndroom van Asperger. Asperger heeft veel kenmerken van PDD-NOS, zoals een onhandige motoriek, moeite met het aangaan van sociale situaties, gebrek aan inlevingsvermogen, moeite met veranderingen, een neiging tot vaste gewoonten, ‘dwangmatige’ interesses en het gemakkelijk opgaan in fantasiewerelden. Het verschil met PDD-NOS is dat bij het syndroom van Asperger de taalontwikkeling normaal of zelfs beter ontwikkeld is en dat de intelligentie normaal of zelfs hoog is. Ook hebben kinderen met Asperger een normale neiging contacten met anderen te leggen, maar dit zal doorgaans niet goed lukken.

KaJo kijkt samen met u en de school in welke mate en wanneer de problemen zich voordoen.
KaJo verzamelt gegevens van u en van leerkrachten en doet onderzoeken bij uw kind. Als er vermoedens zijn van PDD-NOS of het syndroom van Asperger kan KaJo een rol spelen bij de verwijzing naar een kinderarts/kinderpsychiater of neuroloog. Deze moet uiteindelijk vaststellen of er sprake is van PDD-NOS of het syndroom van Asperger.

Behandeling/begeleiding van kinderen met contactproblemen
Er is geen behandeling die PDD-NOS of het syndroom van Asperger kan laten verdwijnen. Het kind moet leren omgaan met zijn of haar stoornis en de gevolgen ervan. De behandeling van KaJo bestaat uit een combinatie van voorlichting aan u en uw kind, eventueel een sociale vaardigheidstraining en het stapje-voor-stapje leren omgaan met onzekerheid. Het is erg belangrijk om de omgeving van het kind zo voorspelbaar mogelijk te maken ter voorkoming van het ontstaan van angsten.